Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1993

V tomto období je poprvé sestavován státní rozpočet samostatné republiky. Rok 1993 je tedy v rozpočtovém hospodaření určitým přelomem. Jeho příprava byla velice pečlivá tím spíše, že v předchozím roce došlo v české ekonomice k podstatným přeměnám k lepšímu, což bylo nutné podpořit.

V roce 1993 pokračovaly tendence ekonomického oživení započatého v roce 1992. Strukturu příjmů a výdajů státního rozpočtu podmiňovala nová daňová soustava a zavedení pojistného sytému financování některých veřejných služeb pro obyvatelstvo.

Příjmová stránka byla opřená o dominantní postavení daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a také pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Na straně výdajů se zcela změnila struktura financování zdravotnictví, objevovaly se nové výdaje spojené s úhradou pojistného za zaměstnance rozpočtové sféry. I přesto že státní rozpočet byl navrhován jako vyrovnaný, byl výsledek rozpočtového hospodaření pozitivnější, neboť na konci roku byl vykázán mírný přebytek. Příjmy a výdaje byly naplánovány ve stejné výši 342,2 mld. Kč.

Pozitivním rysem rozpočtového hospodaření byla zejména skutečnost, že přes rozsáhlost změn organizačních i systémových, které jsou vždy spojeny s řadou rizik, byly hlavní cíle státního rozpočtu splněny. Základem bylo překročení uvažovaných rozpočtových příjmů ve státním rozpočtu, které vytvořilo podmínky k řešení problémů v hospodářském a sociálním vývoji nad původně uvažovaný rámec a současně umožnilo vytvoření přebytku státního rozpočtu ve výši 1,1 mld. Kč.

V každém byznysu může nastat situace jeho poklesu, která může velmi znepříjemnit podnikatelskou činnost, popřípadě ji i zcela zlikvidovat. Jinými slovy, každý podnikatelský subjekt se může v průběhu výkonu své činnosti dostat do různých problémů. Některé společnosti se s nimi dokáží i vypořádat samovolně, a ostatní dokonce jen prostřednictvím pomoci odborníků, jakými jsou různé firmy, které se zabývají likvidací sro. Tyto firmy patří mezi největší odborníky v dané problematice a zaručeně každému pomohou.