Finanční optimalizace v malých a středních firmách

Finanční zdraví firmy je v případě malého a středního podnikatele nezbytným předpokladem jeho dlouhodobé existence. Každý malý a střední podnikatel si musí osvojit základní znalosti a dovednosti práce s účetními výkazy. Zejména malé firmy bývají kapitálově slabé a jsou závislé na pozitivním cash flow. Malé as střední firmy musí permanentně sledovat vývoj a strukturu nákladů (výdajů), výnosů (tržeb), příjmů, cash flow, pravidelně je plánovat, řídit a kontrolovat.

Cash flow

Konstatovali jsme, že malé a střední firmy stojí a padají na finančních tocích. Analýzy peněžních toků zachytí i jevy, které signalizují platební potíže. U ukazatelů cas flow je jejich účel dán potřebou vyjádření vnitřního finančního potenciálu firmy, respektive vnitřní síly. Takto vymezený ukazatel je pak mírou schopnosti firmy tvořit z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky použitelné k financování existenčně významných potřeb – investic, dividend, závazků (nákladů) .

Obratová rentabilita nám udává finanční efektivitu firemního hospodaření = cash flow z provozní činnosti/ obrat.

Finanční využití vlastního kapitálu, což je ukazatel hodnotící vnitřní finanční potenciál vlastního kapitálu a ten zjistíme podílem cash flow z provozní činnosti/ vlastní kapitál. Z cash flow můžeme také zjistit stupeň samofinancování investic (cash flow z provoz.činnosti/investice), stupeň zadluženosti (cash flow z provoz.činnosti/cizí kapitál). Každý malý a střední podnikatel musí svou existenci a finanční zdraví stavět především na optimalizaci cash flow. Opomíjení plánování, permanentního řízení a kontroly cash flow je jednou z nejčastějších chyb malých podnikatelů.

Podnikatel by se měl pravidelně věnovat zpracování výkazů zisku a ztráty, rozvahy a peněžního toku, zpracovávat ukazatelé financování firmy, sledovat vývoj indexu, provádět mezipodnikové porovnání.