Jaké šance našim firmám kynou

Šance podnikatelú

Ptá-li se podnikatel, proč by měl vstup ČR do EU podporovat, chce-li skutečně najít výhody, kterých bude moci využít, měl by uvážit následující okolnosti:

Jednotný evropský trh je šancí pro firmy schopné využít toho, že půl miliardy koupěschopných spotřebitelů nakupuje na trhu, který má jen minimální vnitřní hranice a harmonizované podmínky prodeje výrobku či služby na celém svém území. Dnem našeho členství v EU (případně překonáním přechodných obtíží a dočasných omezení) padnou dosavadní administrativní překážky obchodu a podnikání v ostatních členských zemích EU. Zkrátka, trh EU dá českým firmám možnost oslovit více zákazníků a optimalizovat vlastní podnikání, protože obchod, výroba, investice, úvěry, stále více i pracovní síla budou moci získat doslova pan-evropskou strukturu. Tato příležitost kyne samozřejmě nejkonkurenceschopnějším firmám, pro něž je další internacionalizace obchodu a podnikání výzvou k expanzi.

Harmonizované právo EU je společným standardem ochrany všech podnikatelů na celém jednotném trhu. Svá evropská práva budou moci podnikatelé chránit jak v ČR, tak i v dnešních, stejně jako budoucích nových členských zemích EU. Zvýší se tím průhlednost podnikatelského prostředí, stabilizují se jistoty umožňující expanzi na nové trhy. Úředník kdekoli v EU se bude moci ohánět předpisy různé síly a původu jen do té míry, do jaké bude český podnikatel znát svá evropská práva a vědět, jak je k obraně svých zájmů použít.

Po vstupe do EÚ

Vstup do EU bude nepochybně znamenat přísun peněz do ČR, a to jak z podpůrných fondů EU, tak i od zahraničních investorů a bank. ČR se stane „domácím“ členem trhu EU, bude mít nárok na stejnou úroveň podpor rozvoji regionů, výstavby infrastruktury apod. jako nynější členské země. Stane se jistější destinací pro volný kapitál a pevnou součástí jednotného trhu finančních služeb, což se však naplno projeví až přístupem k jednotné měně euro. Domácí podnikání z toho bude profitovat, ať již otevřením nových podnikatelských příležitostí, veřejných zakázek, či možností úvěrování atd.

Odhaduje se, že vstup do EU by mohl již v prvních deseti letech zvýšit hospodářský růst v souhrnu až 9 % bodů a do 15 let by ČR měla dohnat v úrovni HDP na obyvatele „příjmově slabší“ třetinu současné EU. To se nepochybně promítne do disponibilního příjmu vlády i domácností a tedy do růstu koupěschopné poptávky. Česká společnost bude moci více utrácet, což by opět měla být šance nabídnutá především doma aktivním firmám.

EU sama rozvíjí politiky podpory podnikatelů, zejména malých a středních, dále firem činných ve výzkumu-vývoji, v ekologickém podnikání a v expanzi na trhy mimo EU. Aktivní firmy, nelenící investovat do poznání a zvládnutí této „nabídky EU“, se mohou těšit na snazší přístup k multi-národním podpůrným programům. Jejich projektům budou v podmínkách členství plně otevřeny více než tři stovky programů štědře dotovaných z rozpočtu EU.

Celoevropská konkurence, která bude nepochybně podnikatelskou výzvou, bude zároveň požehnáním, pokud půjde o konkurenci mezi dodavateli zboží a služeb, o konkurenci na trhu práce a do značné míry i o konkurenci mezi členskými státy v podmínkách příhodných pro investice a podnikání. EU již pravidelně vyhodnocuje a srovnává úsilí jednotlivých členských států o průhlednost a atraktivitu podnikatelského prostředí. Evropské právo přesídlení za účelem podnikání pak dává ambiciózním skutečnou svobodu rozvíjet bez diskriminačních omezení své podnikatelské aktivity v té zemi EU, kde je to nejvýhodnější.