Obsah státního rozpočtu

Obecné vymezení

V nejobecnějším pojetí jsou obsahem státního rozpočtu veškeré příjmy a výdaje státního rozpočtu, jakož i vazby na ostatní rozpočty (rozpočty krajů, obcí, hlavního města Prahy), jimiž jsou finanční vztahy v podobě dotací, návratných finančních výpomocí či naopak odvodů. Obsahem státního rozpočtu jsou vždy očekávané příjmy a odhadované výdaje, současně i financující položky pro rozpočtový – fiskální rok.

Příjmy jsou vždy vyjádřením určitého očekávání založeného na ekonomických a právních normách, jehož realizace nemusí vždy odpovídat ekonomické prognóze. Vždy je potřeba vycházet z takového minima příjmů státu, které budou schopné zabezpečit nejnutnější potřeby státu.

Příjmy můžeme dělit dle několika hledisek.

Z hlediska nenávratnosti je dělíme na nenávratné a návratné příjmy a to podle toho, zda se tyto příjmy použijí s vědomím, že se v budoucnu nebudou muset vytvořit zdroje pro navrácení takto získaných příjmů (nenávratné daňové příjmy) a nebo naopak k vytvoření zdrojů, ze kterých se příjmy vrátí, bude muset dojít (návratné příjmy získané např. prodejem státních dluhopisů). Většina příjmů státního rozpočtu je nenávratného charakteru.

Z hlediska časového je dělíme na příjmy běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou svým charakterem určeny k financování každoročně se opakujících výdajů. Tvoří největší skupinu veřejných příjmů. Běžné příjmy dále můžeme dělit na příjmy daňové a nedaňové. Kapitálové příjmy státního rozpočtu se každoročně neopakují, jsou spíše jednorázové a nedaňového charakteru.

Z hlediska závaznosti se člení na obligatorní (nárokované, tzn. povinné ze zákona), jimiž jsou především daňové příjmy a fakultativní (zavedené rozhodnutím orgánu).

Z hlediska plánování na plánované a neplánované (spíše nahodilé příjmy, se kterými lze v budoucnu jen obtížně počítat)

Výdaje představují okruh potřeb, které je potřeba v daném rozpočtovém období uhradit. Jedná se nejčastěji o opakující se, nezbytné potřeby státu, ale také o zajištění dalších úkolů a cílů, kterých chce stát dosáhnout a musí je proto finančně zajistit. Výdaje stejně jako příjmy můžeme dělit z několika hledisek, tyto hlediska se v podstatě shodují.